Uchwały zarządu

Porozumienia

Rozporządzenia

Porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy a Kujawsko - Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Prezesem Kujawsko Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sprawie współdzielenia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych województwa kujawsko - pomorskiego.
Porozumienia zawarte w dniu 3 czerwca 2019 r.

Otwórz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.
Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r.

Otwórz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.
Rozporządzenie z dnia 6 marca 2012 r.

Otwórz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.
Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2012 r.

Otwórz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.
Rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2012 r.

Otwórz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2009 r.

Otwórz

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Rozporządzenie z dnia 19 marca 2007 r.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Otwórz

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym . Ustawa z dnia 8 września 2006 r.

Otwórz

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Otwórz

Ustawa o żegludze śródlądowej. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.

Otwórz

Rozporządzenia

Otwórz

Ustawy

Ustawa. Prawo wodne. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.

Otwórz

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE  WODNE  OCHOTNICZE  

POGOTOWIE  RATUNKOWE

tel. kom. 692-316-131
woprwloclawek@wp.pl

Włocławskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe

Aleja Fryderyka Chopina 10/12
87-800 Włocławek