Zadania

 • utrzymanie gotowości ratowniczej;
 • prowadzenie działań ratowniczych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
 • utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
 • prowadzenie dokumentacji wypadków.
 • dokonaniu analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie;
 • oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych;
 • prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na:
 • oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,
 • objęciu nadzorem, miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,
 • uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
 • informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;
 • zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
 • W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające w szczególności na:
 • przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu;
 • dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym;
 • udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia;
 • ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia;
 • transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE  WODNE  OCHOTNICZE  

POGOTOWIE  RATUNKOWE

tel. kom. 692-316-131
woprwloclawek@wp.pl

Włocławskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe

Aleja Fryderyka Chopina 10/12
87-800 Włocławek