Podstawowe terminy

1.1. Ratownik wodny

Ratownik wodny w myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych to osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich* oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym** i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy*** z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.

*Spełnienie tego wymogu gwarantuje udział i zaliczenie egzaminów (teoretycznego i praktycznego) w szkoleniu WWOPR.

**Uzyskane patenty i uprawnienia (żeglarskie, motorowodne, płetwonurkowe, kajakowe, pływackie, łącznościowe itp.) lub: posiadane wykształcenie pielęgniarki, ratownika medycznego, lekarza, nauczyciela wychowania fizycznego. lub ukończone kursy doszkalające, prowadzone przez WWOPR.

***Ukończony kurs KPP

1.2. Kadra dydaktyczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, zajęcia dla ratowników wodnych prowadzić mogą:

1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne szkolenia ratowników wodnych - ratownik wodny, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu działań ratowniczych, aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem oraz przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami, lub instruktor posiadający przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami.

2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne szkolenia instruktorów - ratownik wodny lub instruktor, posiadający co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie szkoleniowe 
z zakresu ratownictwa wodnego, aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem szkolenia oraz przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami.

3. Zajęcia teoretyczne szkolenia ratowników wodnych i instruktorów może prowadzić osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych zakresem tematycznym szkolenia.

4.Zajęcia praktyczne szkolenia ratowników wodnych może, pod nadzorem osoby, o której mowa w ust. 1, prowadzić ratownik wodny, który posiada aktualną wiedzę 
i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem szkolenia oraz co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w wykonywaniu działań ratowniczych.

5. Zajęcia praktyczne szkolenia instruktorów mogą, pod nadzorem osoby, o której mowa 
w ust. 2, prowadzić osoby, o których mowa w ust. 1.

1.3. Szkolenie ratowników wodnych

Szkolenie ratowników wodnych w myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych art. 15 pkt 1 realizują (organizują i prowadzą) podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego obejmują co najmniej 63 godziny zajęć, w tym część teoretyczną - 20 godzin i część praktyczną - 43 godziny.

1.4. Egzamin

Egzamin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin przeprowadzany jest przez komisje egzaminacyjną. Każda część egzaminu jest zaliczana oddzielnie. Do egzaminu może przystąpić osoba, która uczestniczyła w zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem szkolenia.

1.4.1. Egzamin teoretyczny

1. Jest przeprowadzany w formie testu ujętego w kartę testową, składającego się 
z zestawu 30 zadań testowych, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 
1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową - 0 punktów.

2. Zadania testowe przygotowuje komisja egzaminacyjna.

3. Karty testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby nieuprawnione. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści kart testowych następuje w sali egzaminacyjnej po rozpoczęciu egzaminu teoretycznego.

4. W trakcie egzaminu teoretycznego zabronione jest wynoszenie lub usuwanie w inny sposób karty testowej z sali egzaminacyjnej.

5. Odpowiedzi na zadania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej.

6. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych zawartych w karcie testowej.

7. Do egzaminu praktycznego przystępuje się po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
z egzaminu teoretycznego.

1.4.2. Egzamin praktyczny

Obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:

1) przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min.;

2) przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;

3) przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s.;

4) przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), 
na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;

5) przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;

6) holowaniu tonącego bez przerwy na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania - każdy na dystansie 50 m;

7) wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zadania egzaminu praktycznego,

pkt 1-3, przeprowadza się na pływalni;

pkt 4, przeprowadza się na wodach otwartych;

pkt 5-7, przeprowadza się na wodach otwartych lub na pływalni.

1.4.3.Egzaminy „poprawkowe"

1. W przypadku, gdy osoba zdająca nie zaliczy egzaminu teoretycznego lub nie przystąpi do niego z ważnych przyczyn losowych, może ponownie przystąpić do egzaminu teoretycznego w następnym terminie wyznaczonym przez kierownika podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego szkolenie.

2. W razie niezaliczenia egzaminu praktycznego lub nieprzystąpienia do niego z ważnych przyczyn losowych można ponownie przystąpić do egzaminu praktycznego bez konieczności ponownego przystępowania do egzaminu teoretycznego w następnym terminie wyznaczonym przez kierownika podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego szkolenie

3. W przypadkach, o których mowa wyżej, można przystąpić do egzaminu nie więcej niż dwukrotnie.

4. W razie uzyskania negatywnego wyniku we wszystkich terminach egzaminów (łącznie 
z poprawkowymi) konieczne jest powtórne odbycie szkolenia.

1.5. Komisja egzaminacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, egzamin kończący szkolenie ratowników wodnych jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną, w której skład wchodzą dwie osoby:

1) przewodniczący - kierownik podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego szkolenie lub osoba przez niego wskazana;

2) członek - osoba nieprowadząca zajęć z osobami przystępującymi do egzaminu.

Każdy z członków komisji musi spełniać kryteria, jakie stawia się przed kadrą dydaktyczną.

W skład komisji egzaminacyjnych, nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie - osoby składającej egzamin.

1.6. Zaświadczenie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, ratownicy wodni otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, uprawniające do pracy na wszystkich rodzajach akwenów, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Cele i efekty szkolenia

2.1. Cel główny

Celem głównym szkolenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego 
i do podejmowania działań ratowniczych.

2.1.2. Cel szczegółowy

Celem szczegółowym szkolenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego
i do podejmowania działań ratowniczych poprzez:

1) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;

2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

3) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

2.2. Efekty

Efekty pozostają w powiązaniu z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących szkolenia i obowiązków zawodowych ratowników wodnych. 
W związku z tym, każdy ratownik powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

1. Prowadzenia działań ratowniczych i dokumentacji związanej z tymi działaniami, 
z uwzględnieniem specyfiki obszarów wodnych;

2. Technik stosowanych w ratownictwie wodnym;

3. Organizacji pracy ratowników, w tym kierowania zespołem ratunkowym;

4. Realizacji akcji ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu zalecanego w ratownictwie wodnym;

5. Stosowania i dokumentowania procedur ratowniczych - w tym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

6. Prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa 
na obszarach wodnych;

7. Współpracy z innymi służbami w ramach państwowego ratownictwa medycznego;

8. Realizacji działań w ramach zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem dla wyznaczonego obszaru wodnego;

9. Podstaw prawnych dotyczących obszaru ratownictwa wodnego, prawa pracy, prawa karnego.

Ratownikiem wodnym powinna być osoba, będąca nie tylko doskonale przygotowana technicznie (w zakresie sprawności ratowniczej), ale także o nienagannej opinii, poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, rozumiejąca konieczność stałego podnoszenia

3. Uczestnicy

Uczestnikiem szkolenia realizowanego przez wWOPR może być osoba, która:

1. Jest pełnoletnia (osoba niepełnoletnia może być uczestnikiem kursu, pod warunkiem, 
że w dniu egzaminu końcowego, będzie miała ukończony 18 rok życia; w przypadku takiej osoby wszelkie dokumenty muszą zostać dodatkowo podpisane przez opiekuna prawnego).

2. Wypełniła formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść Regulaminu szkolenia.

4. Dostarczyła oświadczenie o stanie zdrowia.

5. Opłaciła składkę członkowską na rok bieżący.

6. Dokonała wpłaty zaliczki na poczet kosztów kursu - najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

7. Przedstawiła posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (patenty lub zaświadczenia o ukończeniu innych szkoleń spełniających warunek przydatności w ratownictwie wodnym).

8. Pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny polegający na wykazaniu się umiejętnością pływania trzema stylami pływackimi na dystansie 75m i przepłynięciu 15 metrów pod lustrem wody.

4. Organizacja szkolenia

4.1. Informacje ogólne

1. Organizatorem szkolenia jest WWOPR z siedzibą przy ul. Okreżna 25 adres korespondencyjny ul Wysoka 12

2. Program szkolenia podstawowego obejmuje 63 godziny (wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkolenia ratowników wodnych) w podziale na:

a. zajęcia teoretyczne - 20 godzin;

b. zajęcia praktyczne - 43 godziny.

3. W trakcie szkolenia, uczestnicy muszą odbyć co najmniej 10 - godzinne praktyki, na wybranej pływalni lub innym akwenie wodnym. Praktyki mają służyć zapoznaniu się 
z czynnościami służby ratowniczej na danym akwenie, a także rozszerzeniu wiedzy 
i umiejętności o zakres specyfiki zawodu oraz organizacji pracy.

4. Szkolenia realizowane są w dwóch formach:

a. jako kurs tzw. weekendowy - rozłożony w czasie;

b. jako turnus szkoleniowy - skumulowany w czasie.

6. LWOPR zapewnia bazę dydaktyczną niezbędną do realizacji programu, której minimalne wymagania spełniają zalecenia Ministra Spraw Wewnętrznych tj.:

a)      sale wykładowe lub seminaryjne wyposażone w sprzęt multimedialny 
do prowadzenia zajęć;

b) pływalnię o wymiarach co najmniej 25 m x 10 m x 1,60 m, ze słupkami 
o wysokości co najmniej 70 cm do wykonania skoku;

c) dostęp do zbiornika wodnego z naturalną linią brzegową, umożliwiającą swobodny dostęp do wody.

7. Za stronę formalną szkolenia odpowiada prezes WWOPR.

8. Zajęcia prowadzić mogą osoby spełniające wymagania (patrz rozdział 1, pkt 1.2. Kadra dydaktyczna).

9. W szkoleniu praktycznym udział może brać maksymalnie 15 osób, przypadających 
na jednego instruktora.

10. Schemat postępowania kadry szkoleniowej, określa przyjęta w WWOPR procedura, 
w odniesieniu do wszystkich czynności: rejestracji, realizacji, egzaminowania 
i dokumentowania procesu szkoleniowego.

11. Czynności związane z realizacją szkolenia:

- przed rozpoczęciem:

a) rejestracja szkolenia w biurze WWOPR z wyprzedzeniem co najmniej 14 - dniowym - przed dniem rozpoczęcia kursu, na obowiązującym formularzu zgłoszeniowym, wraz ze wskazaniem planowanej liczby uczestników, kadry instruktorskiej, terminu i miejsca realizacji zajęć;

b) zapoznanie kandydatów z wymaganiami i zasadami uczestnictwa 
w szkoleniu, a także z programem i regulaminem szkolenia;

c) podanie informacji na temat: organizacji i kadry dydaktycznej, harmonogramu zajęć, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, kosztów szkolenia;

d) przedstawienie zasad bezpieczeństwa, a dla szkoleń stacjonarnych również kwestii związanych z warunkami zakwaterowania i wyżywienia 
i regulaminem pobytu w Bazie Ratowniczej WWOPR;

e) zapewnienie uczestnikom szkolenia warunków niezbędnych do bezpiecznej realizacji wszystkich części kursu, określonych w odrębnych przepisach oraz bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć;

f) wprowadzenie i bieżące uzupełnianie danych w dzienniku zajęć - podstawowym dokumencie, wymaganym do sprawozdania i rozliczenia szkolenia.

- po zakończeniu szkolenia:

a) podanie terminu i miejsca planowanego egzaminu końcowego;

b) przekazanie kompletnej dokumentacji szkolenia (dziennik szkolenia, protokół egzaminacyjny) do biura  LWOPR.

5. Treści kształcenia (tematyka poszczególnych bloków)

5.1. Organizacja ratownictwa wodnego - podstawy prawne (wykład 4 godz.)

Uczestnik szkolenia powinien posiadać wiadomości dotyczące:

1. Podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności:

a) Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 
18 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r., Nr 208, poz. 1240);

b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108);

c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku 
w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261);

d) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku 
w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286);

e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku 
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz.747 );

f) Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410 - tekst ujednolicony);

g) Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 tekst ujednolicony);

h) Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855);

i) Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857);

j) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2004 r., Nr 265, poz. 2644);

k) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009 r., Nr 218 poz. 1696).

2. Organizacji ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności:

a) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR);

b) Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (MOPR);

c) Mazurska Służba Ratownicza (MSR);

d) Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna;

e) Pogotowie Ratunkowe;

f) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;

g) Policja;

h) SAR.

3. Prawnych aspektów pracy ratownika wodnego, wynikających z następujących aktów:

a) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553);

b) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141);

c) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114);

d) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).

5.2. Organizacja pracy ratowników (wykład 7 godz.; ćwiczenia 1 godz.)

Uczestnik szkolenia powinien posiadać wiadomości dotyczące:

1. Obowiązków i uprawnień ratowników wodnych, wynikające z:

a) wymienionych wyżej aktów prawnych,

b) wynikające z zasad obowiązujących w miejscu pełnienia dyżuru lub zatrudnienia,

c) pełnienia funkcji kierownika zespołu ratowniczego,

d) zawartej umowy z pracodawcą,

e) przepisów BHP i prawa pracy.


2. Specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych, w tym:

a) wynikające z przytoczonych wyżej aktów prawnych, w odniesieniu do wszystkich aspektów (ratowników, sprzętu, urządzeń sygnalizacyjnych, wyposażenia medycznego i innych),

b) różnicujące akweny jako: pływalnie, parki wodne, kąpieliska śródlądowe, kąpieliska nadmorskie, miejsca wyznaczone do kąpieli - na podstawie definicji zawartych w prawie.

3. Specyfiki działania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych, z uwzględnieniem zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych w tym:

a) zachowanie w sytuacjach zagrożenia w czasie powodzi, na lodzie, oraz w miejscach specyficznych tj. cieki wodne, bagna, wody szybko płynące i inne,

b) samoasekuracja i samoratownictwo,

c) proces tonięcia, przyczyny i statystyki tonięcia,

d) grupy ryzyka,

e) profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie ratownictwa wodnego,

f) funkcjonowanie zintegrowanych systemów ratowniczych.

4. Hydrologii i meteorologii:

a) podstawowe pojęcia,

b) hydrologia kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli z uwzględnieniem specyfiki akwenu,

c) zagrożenia wynikające z usytuowania budowli hydrotechnicznych,

d) pomiary - skala stanu morza i skala Bouforta,

e) prognozowanie pogody, przewidywanie pogody na podstawie obserwacji czynników kształtujących pogodę.

5. Dokumentacji działań ratowniczych oraz powinien posiadać umiejętność praktycznego stosowania wiedzy w działaniach ratowniczych:

a) dziennik pracy ratowników wodnych,

b) dziennik eksploatacji łodzi motorowej,

c) protokoły wypadków i zdarzeń,

d) instrukcje stanowiskowe, alarmowe, procedury postępowania

e) regulaminy,

f)  zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w zależności od obszaru wodnego,

g) projektowanie i wdrażanie dokumentacji działań ratowniczych.

5.3. Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym (wykład 3 godz.; ćwiczenia 15 godz.)

Uczestnik szkolenia powinien posiadać wiedzę dotyczącą:

1. Sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania, w tym:

a) rodzajów sprzętu (osobisty / podręczny, pływający, stały i przenośny - wieżyczki i inne elementy budowy kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli, sprzęt asekuracyjny, ratowniczy, środki medyczne itp.),

b) wymagania techniczne, ceny, wady i zalety, itp.

2. Prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego:

a) sytuacje i wskazania do stosowania odpowiednich środków zabezpieczających - pozostające w związku z budową sprzętu, jego ograniczeniami i możliwościami 
w wykorzystywaniu do prowadzenia akcji z uwagi na liczbę, stan i inne parametry tonących oraz miejsce tonięcia,

b) dopasowanie sprzętu ze względu na budowę ratownika (np. długość szelek), wybór najbardziej odpowiadającego ratownikowi rodzaju zabezpieczenia sprzętowego 
w czasie akcji,

c) permanentna edukacja w kierunku utrwalania obowiązku posiadania podręcznego sprzętu „przy sobie".

3. Podstawowych prac bosmańskich, oraz powinien posiadać umiejętność posługiwania się tym sprzętem w działaniach ratowniczych, w tym:

a) przygotowanie, przechowywanie, konserwacja sprzętu podręcznego oraz pływającego,

b) węzły (ratowniczy pojedynczy; ratowniczy podwójny; ratowniczy bosmański; związ wantowy; cumowniczy: żeglarski; wyblinka; palowy, flagowy/flagowy podwójny, rzutkowy, ósemka, płaski, podwójny płaski, kotwiczny),

c) organizacja i przebieg akcji ratowniczej z użyciem dostępnego sprzętu (rzutka rękawowa, boja ratownicza SP, pas typu „węgorz", koło ratunkowe, lina asekuracyjna, sprzęt abc, deska, kajak, łódź wiosłowa) na różnych akwenach i w różnych warunkach pogodowych.

5.4. Pływanie i techniki ratownictwa wodnego (wykład 6 godz.; ćwiczenia 27 godz.)

Uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętności:

1. Pływania stosowanego w ratownictwie wodnym, - samoratownictwa:

a) pływanie sposobami ratowniczymi: kraul ratowniczy, żabką ratownicza, glajch, tredger i na boku;

b) uwalnianie się z miejsc niebezpiecznych: bagien, trzęsawisk, przy załamaniu lodu, odwoju, nurtu wody szybkopłynącej, wodorostów;

c) zachowanie w wodzie w sytuacjach kryzysowych: np. w sytuacji wychłodzenia, utraty sił, nagłego wpadnięcia do wody, skurczu mięśni, chwytów tonącego - w wodzie;

2. wykonania skoków ratowniczych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody:

a) skoki ratownicze: wykroczno - rozkroczny, rozkroczny, na bombę, ślizgowy, na nogi;

b) wejścia: z wysokiego i przelewowego brzegu - przodem i tyłem, z jednostek pływających;

3. pływania pod wodą i nurkowania:

a) pływanie na dystansie, techniki przeszukiwania dna, podejmowanie osób i przedmiotów z dna,

b) nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu ABC.

4. Holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami:

a) holowanie tonącego 1:1 (ratownik : tonący) sposobami: za żuchwę (oburącz i jednorącz), pod pachy, żeglarskim;

b) holowanie zmęczonego, technikami: most, samolot;

c) holowanie z użyciem różnych środków ratowniczych (boja SP, pas typu „węgorz", koło itp.);

5. Ewakuacji z wody i na lądzie:

a) wyciąganie tonącego na jednostkę pływającą, wysoki i przelewowy brzeg;

b) wynoszenie tonącego po drabince, sposobem matczynym, strażackim.

6. Opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania:

a) realizacja akcji w schemacie: dopłynięcie, nurkowanie, podjęcie tonącego, ułożenie do holowania, holowanie - z użyciem podręcznego sprzętu;

b) akcja z udziałem tonącego dorosłego, dziecka, tonącego urazowego.

7. Postępowania z osobą tonącą aktywną:

a) realizacja akcji w schemacie: dopłynięcie, opanowanie - z użyciem sprzętu, holowanie;

b) podstawowe chwyty, objęcia i sposoby uwalniania się od nich;

c) akcja z tonącym dorosłym, dzieckiem, z kilkoma tonącymi jednocześnie.

Młodszy ratownik WOPR koszt 500 zł
Ratownik WOPR koszt 500 zł

Szkolenia przydatne w ratownictwie wodnym:

sternik motorowodny 800 zł
płetwonurek 1600 zł

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 600 zł
Recertyfikacja 300 zł

Szkolenia ratownictwa wodnego wg MSW
Ratownik wodny koszt 1500 zł

 

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE  WODNE  OCHOTNICZE  

POGOTOWIE  RATUNKOWE

tel. kom. 692-316-131
woprwloclawek@wp.pl

Włocławskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe

Aleja Fryderyka Chopina 10/12
87-800 Włocławek